Mu Dg Rất Chán Yêu Cầu A Gấu !!!! Tặng nhữq đồ cần thiết hơn cho Các Men !! để Mu đỡ chán Đã Gọi Mu free 100% mà vầy thì thua !! a xem giùm e nhé