http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/18/23/41/3119321358_1227259954.jpg
có vào đc đâu nó ghi không khởi động đc client :B20: