klq nhưng có ai thấy e đang đứng ké 1 nháy đằng sau ko? :B36: